Nakomelingen van Menso Johannes Menso


Afbeelding

Eerste generatie  Volgende


1. Menso Johannes Menso,1 zoon van Lt. Cornelis Menso en Agatha Ambergh, werd geboren in Jan 1746 in Kesteren, Gelderland, Nederland, werd gedoopt op 19 Jan 1746 in Lienden, Gelderland, Nederland2,3 en is overleden op 1 Mei 1812 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland4 op 66-jarige leeftijd.

Algemene notities: Briev van heer Herold van Brigdamme aen Sjebbedonia van Collum, over de nuttigheid en voordeelen der militaire jurisdictie ine een republiek;
Zierikzee d. 10 Nov. 1782.
MYNHEER!
Dat dikwyls uit kwaed goed voorkomt, en het ongeluk van ιιnen dikwerf het algemeen tot heil verstrekt, is eene waerheid door de ondervinding geleeraerd. Het geval dezer dagen alhier gebeurt, zal er een bewys van opleveren. Het afrossen en plonderen van een eerlyk Burger, die niemand beledigd had - het verleiden en bederven van een fatzoenlykc Juffer - en het ophangen van ιιnen enkele Corporael - zal hier ligt verspreiden, over de regtvaerdigheid van den militairen Krygsraed, en de wysheid van onzen doorlugtigen Erf-Prins hetwelk misschien noch nimmer gezien was - En veelligt hoe langs hoe meer de harten der Burgeren doen ontbranden, in liefde tot - en het hebben van - eene krygsmagt binnen hunne muuren, welke zo geweldadig is - in het straffen der boosheid.
Maer laet ik ter zaeke koomen,
VAN DER WISSEL, Burger van deze Stad, een vry wel gezeeten Koekebakker, en van onbesproken wandel, laet zyn oog vallen op zeker Juffrouw BALLE, te Haemstede woonachtig en word niet geheel ongunstig ontvangen.
Waerschynlyk had op haere keuze niet weinig invloeds, eene vroegere misdadige minnehandel met den Luitenant KOEHOORN van het Regiment van Famars, van wiens verleidinge zy het slagtoffer, en eene ongelukkige getuige aenweezig was.
KOEHOORN, door het aenzoek van VAN DER WISSEL, misschien te leur gesteld, in zyne hoope om de reeds mishandelde juffrou Balle door eene herhaelde verleiding geheel te bederven, misgunde haer, dit misschien eenige middel ter haerer weder verheffing: En krygsman zynde, besloot hy, om het te dwarsboomen, tot niets minder dan GEWELD.
De krygsmagt trekt te zaemen in zekere Herberg, bestaende uit Capt. MENSO, en den sous-luitenant ALBERT VAN DAM, ιen Corporael en twee soldaeten - en de niets kwaeds vermoedende VAN DER WISSEL, word aldaer uitgenodigd.
Hy verschynt; en zyne verschyning diende ten krygsleuze.
MENSO en VAN DAM oordeelen, dat hy de hoed niet laeg genoeg had afgenomen, en eischen satisfactie van zulk eenen geweldigen hoon.
Straks word men handgemeen, en de overmande VAN DER WISSEL deerlyk afgerost - ten huize uitgezeult - en eindelyk met mededogen door KOEHOORN in de sloot getrapt - word voorts ter plondenng overgegeven aen den Corporael en de twee soldaten, die hem al zeer spoedig van zyn horlogie en gereed geld beroofden.
Vreeslyk was de opspraek, door dat geval veroorzaekt. De Krygsraed zelve zag zich genootzaekt er kennis van te neemen.
En sloeg dit vonnis: MENSO en KOEHOORN moesten enigen tyd in de Provoost zitten - VAN DAM werd gecasseert - de Soldaeten gecondemneerd om gegezelt, en de Corporael gehangen te worden.
Nauwlyks was onze dierbaere ErfPrins bezig om over dit vonnis, zyn Doorlugtigheid ter approbatie toegezonden te raedplegen, of VAN DAM vroeg een nieuwe Krygsraed, en beweerd daer in, dat hy dat slaen en trappen meer had beschouwd als een badinage, dat door een dag of wat in de Provoost te zitten, geboedt was - dat hy ten dien einde alleen de schuld had op zich genomen; maer dat hy nu ziende de regtvaerdigheid van den Krygsraed, moest betuigen, dat en MENSO en VAN DAM ook wel degelyk hadden meedegedaen, en dus deezen zich door een valschen Eed hadden weeten er van af te helpen.
Ook deeze stukken werden den Stadhouder eerbiedig toegezonden, en alles gewikt en gewogen hebbende, vonniste zyne Doorlugtigheid. Dat VAN DAM ιιn jaer zitten moest in de Provoost in 's Hage.
MENSO en KOEHOORN 6 weeken. Dat de Soldaeten moesten worden gesteld op vrye voeten, en de Corporael gehangen welk vonnis punctueel is uitgevoert; terwyl de Corporael ten Hemel is gevaeren, met het geheim in zyn hart bedoren, wie de verdere medepligtigen waeren, en hoe veel elk schuld had, zynde hem toegezegd zyn leven te zullen redden, wanneer hy dit geheim bewaerde, zo als hy aan twee Predikanten betuigd heeft.

Index notarieel protocol Uden (7654.6)
Schepenakte 39
15.03.1790
Beschrijving: Menso Johannes Menso, gewezen kapitein onder het regiment van de graaf van Elferen, residerend tot Herpen, annuleert testament opgemaakt met zijn vrouw voor notaris te Bergen op Zoom.
Legaat aan Anna Maria van der Putten, dochter van Cornelia van der Putten, geboortig van Herpen, f 1000,--.
Hij geeft zijn moeder de tochten en vruchtgebruik van alle goederen, gerede, ongerede, haaflijke en meubilaire goederen.
Universeel erfgenamen: zijn zusters Cornelia, Hendrina, Zara, Alida en Gerarda Agatha Menso.
Datering: 15.03.1790
Soort akte: Testament
Plaats: Reek
Toegangsnummer: 7654
Inventarisnummer: 6
Geografische namen: Reek

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: N.H.

• Militaire rang: Vend. Supern. bij 1ste Battaillon, 7de Compagnie, regiment Maleprade, 21 Sep 1766, Utrecht, Utrecht, Nederland. 5

• Militaire rang: Sous Lieutenant bij 1ste Battaillon, 7de Compagnie, regiment Maleprade, 23 Mei 1767, Utrecht, Utrecht, Nederland.

• Militaire rang: Lieutnant, Battaillons Quartiermeester, 2e Bataljon, 1781, Zierikzee, Zeeland, Nederland. 5

• Rechtszaak: Veroordeeld tot 6 weken in de provoost, 1782.

• Militaire rang: Kapitein in het Regiment van de Graaf van Efferen: Infanterie Regiment 672b 1e bataljon, 23 Mrt 1782, Breda, Noord-Brabant, Nederland. 5

• Militaire rang: Kapitein in het Regiment van van Efferen: Infanterie 1e bataljon, 6de Compagnie, 1784, Breda, Noord-Brabant, Nederland. 5

• Militaire rang: Kapitein in het Regiment van van Efferen: Infanterie 1e bataljon, 5de Compagnie, 1787, Rhenen, Utrecht, Nederland. 5

• Militaire rang: Kapitein in het Regiment van van Efferen, 1790, Herpen, Noord-Brabant, Nederland.

• Titel: Vernoemd als oud-kapitein bij een opsporing in de kranten, 1791.

• Woonplaats: Oostenburger Agterstraat 56, 1812, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Menso had een relatie met Willemina Wischhoff, dochter van Albertus Wischhoff 6 en Wilhelmina van Asperen. Willemina werd geboren in Jun 1759 in Utrecht, Utrecht, Nederland, werd gedoopt op 6 Jun 1759 in Utrecht, Utrecht, Nederland7 en is overleden op 14 Nov 1828 in Utrecht, Utrecht, Nederland1,8 op 69-jarige leeftijd. Willemina was ook bekend als Willemina Wishoff.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Doop: 6 Jun 1759, Utrecht, Utrecht, Nederland.

• Religie: Lutersch.

• Beroep: Winkelierster.

Kind uit deze relatie:

+ 2 M    i. Johannes Menzo werd geboren op 19 Jun 1780 in Utrecht, Utrecht, Nederland,1 werd gedoopt op 25 Jul 1780 in Utrecht, Utrecht, Nederland,7 is overleden op 9 Feb 1845 in Utrecht, Utrecht, Nederland7,8 op 64-jarige leeftijd en werd begraven op 11 Feb 1845 in Utrecht, Utrecht, Nederland.9

Menso trouwde met Dingena Anna Knollaert, dochter van Andries David Knollaert en Martina Maria Strengh, op 1 Dec 1784 in Breda, Noord-Brabant, Nederland 10.,11.,12 Dingena werd geboren in Nov 1727 in Breda, Noord-Brabant, Nederland, werd gedoopt op 21 Nov 1727 in Breda, Noord-Brabant, Nederland,12,13 is overleden op 4 Dec 1798 in Breda, Noord-Brabant, Nederland12 op 71-jarige leeftijd en werd begraven op 7 Dec 1798 in Breda, Noord-Brabant, Nederland.12

Huwelijksnotities: DTB Kesteren:
Trouwen op 5 Dec 1784 in Kesteren
Pag. nr.: 33 Volgn.: 1 Akte.: 1013.1

"Ondertrouwt" 1784-11-13 in Breda "Proclamatie" 1784-11-23 in Kesteren
"Attest" van Breda 1784-12-05

Johannes MENSO, geboren te Breda onder Rheenen.
Capitein onder regiment van den Grave van Etteren in quarnizoen
Ondertrouwd op 13-11-1784 te Breda, gehuwd op 01-12-1784 te Breda
(getuige: Roelands Meijs met Dingena KNOLLAART.

Dingena KNOLLAART, geboren te Breda. Wed van Jacobus van Vechelen geb. Breda.
Ondertrouwd op 13-11-1784 te Breda, gehuwd op 01-12-1784 te Breda (getuige: Roelands Meijs) met Johannes MENSO.

ISIS: www.isis.breda.nl:
Johannes Menso Menso bruidegom op woensdag 1 december 1784 Breda
Plaats: Breda
Bron: GA Breda DTB-nr: 46, folio: 37
Datum ondertrouw: 1784-11-13
Datum huwelijk: 1784-12-01
Naam BRUIDEGOM: Johannes Menso Menso
Geboorteplaats bruidegom: Rhenen
Woonplaats bruidegom: Breda (in garnizoen)
Naam BRUID: Dingena Anna Knollaart
Weduwe: wed
Geboorteplaats bruid: Breda
Naam vorige echtgenoot bruid: Jacobus Hr. van Vechelen
Opmerkingen: Trouwboek Grote Kerk Breda 1783-1810.
De man was kapitein.
Bron: Trouwen NH Grote Kerk 1783-1810
Archief: IV-9 inventarisnummer 46 Collectie DTB Breda

Isis Stadsarchief Breda:
Johannes Menso
Partij op woensdag 9 april 1800
Bron: Not. Archieven Breda
Inventarisnummer: N 1310, folio: acte 14
Datum: 1800-04-09
Naam partij: Johannes Menso
Soorte akte/trefwoord: Rekening met bijlage
Bijzonderheden: Gesepareerde echtgenoot van Dingena Anna KNOLLAERDT.
Bron: Notarissen Breda 1800-1810
Archief: III-50 inventarisnummer, Notariele Archieven Breda

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Ondertrouw (1:st gebod): 13 Nov 1784, Breda, Noord-Brabant, Nederland. 13

• Ondertrouw (1:st gebod): Ondertrouw DTB Kesteren, 21 Nov 1784, Kesteren, Gelderland, Nederland.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: N.H.

• Belijdenis: 5 Apr 1751, Breda, Noord-Brabant, Nederland. 12

• Beroep: Sleepster binnenvoerliedengilde, 9 Nov 1779, Breda, Noord-Brabant, Nederland. 12

• Beroep: Binnenvoerman, 1798, Breda, Noord-Brabant, Nederland.

Menso trouwde vervolgens met Anna Maria van der Putten, dochter van Cornelia van der Putten, op 17 Aug 1792 in Hoerstgen, Nordrhein-Westfalen, Germany.14 Anna werd geboren circa Aug 1761 in Herpen, Noord-Brabant, Netherlands15 en is overleden op 24 Jun 1834 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland4,16 ongeveer 72 jaar oud. Anna was ook bekend als Anna Maria van Putten.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: R.K.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 3 V    i. Maria Cornelia Menso werd geboren in 1793 in Goch, Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 7 Jul 1793 in Goch, Nordrhein-Westfalen, Germany17 en is overleden op 11 Feb 1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland4 op 89-jarige leeftijd.

   4 M    ii. Cornelius Martinus Menso werd geboren in Jul 1796 in Goch, Nordrhein-Westfalen, Germany,18 werd gedoopt op 25 Jul 1796 in Goch, Nordrhein-Westfalen, Germany,17 is overleden op 12 Apr 1837 in Wiesbaden, Hessen, Germany18,19 op 40-jarige leeftijd en werd begraven op 14 Apr 1837 in Wiesbaden, Hessen, Germany.20 De oorzaak van zijn dood was "Une maladie de poitrine". Hij had geen relaties en had geen kinderen.

Afbeelding

vorige  Tweede generatie  Volgende2. Johannes Menzo werd geboren op 19 Jun 1780 in Utrecht, Utrecht, Nederland,1 werd gedoopt op 25 Jul 1780 in Utrecht, Utrecht, Nederland,7 is overleden op 9 Feb 1845 in Utrecht, Utrecht, Nederland7,8 op 64-jarige leeftijd en werd begraven op 11 Feb 1845 in Utrecht, Utrecht, Nederland.9 Johannes was ook bekend als Johannes Menso.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Veldwachter.

• Beroep: Majoor der Nachtwacht, 1845, Utrecht, Utrecht, Nederland.

Johannes trouwde met Susanna Maria de Ruijter, dochter van N. N. en Hendrica de Ruijter, op 5 Feb 1805 in Utrecht, Utrecht, Nederland.1.,21 Susanna werd gedoopt op 8 Dec 1772 in Utrecht, Utrecht, Nederland21 en is overleden op 14 Okt 1823 in Utrecht, Utrecht, Nederland7,8 op 50-jarige leeftijd. Susanna was ook bekend als Susanna Maria de Ruiter.

Kinderen uit dit huwelijk:

   5 V    i. Johanna Willemina Menzo werd geboren in Jun 1805 in Utrecht, Utrecht, Nederland, werd gedoopt op 23 Jun 1805 in Utrecht, Utrecht, Nederland1 en is overleden op 8 Okt 1805 in Utrecht, Utrecht, Nederland.1,21

+ 6 M    ii. Johannes Menzo werd geboren in Mei 1808 in Utrecht, Utrecht, Nederland, werd gedoopt op 22 Mei 1808 in Utrecht, Utrecht, Nederland1 en is overleden op 1 Jun 1882 in Avereest, Overijssel, Nederland22 op 74-jarige leeftijd.

+ 7 V    iii. Willemina Geertruijda Menso werd geboren in 1809 in Utrecht, Utrecht, Nederland, werd gedoopt op 18 Jun 1809 in Utrecht, Utrecht, Nederland1 en is overleden op 30 Jan 1882 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 op 73-jarige leeftijd.

+ 8 V    iv. Susanna Maria Menzo werd geboren op 24 Mei 1811 in Utrecht, Utrecht, Nederland1 en is overleden op 15 Jan 1872 in 's Gravenland, Noord-Holland, Nederland1 op 60-jarige leeftijd.

   9 M    v. Hendrik Menzo werd geboren op 17 Aug 1813 in Utrecht, Utrecht, Nederland7,23 en is overleden op 18 Jun 1858 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland op 44-jarige leeftijd.

Hendrik trouwde met Fredrica van Zanten, dochter van Hendrik van Santen en Margaretha Wischhoff, op 27 Aug 1845 in Utrecht, Utrecht, Nederland.7.,8 Fredrica werd geboren op 19 Sep 1814 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland en is overleden op 5 Jan 1889 in Zeist, Utrecht, Nederland8 op 74-jarige leeftijd.

   10 M    vi. Willem Menzo werd geboren op 12 Mei 1815 in Utrecht, Utrecht, Nederland7,23 en is overleden op 20 Jul 1837 in Utrecht, Utrecht, Nederland7,8 op 22-jarige leeftijd.

Johannes trouwde vervolgens met Christina van Leeuwen, dochter van Jan van Leeuwen en Willemina van Wamelink, op 5 Mei 1824 in Utrecht, Utrecht, Nederland.7.,8 Christina werd geboren circa 1786 in Deventer, Overijssel, Nederland1 en is overleden op 19 Nov 1853 in Utrecht, Utrecht, Nederland7,8 ongeveer 67 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 11 V    i. Willemina Christina Menzo werd geboren op 10 Nov 1825 in Utrecht, Utrecht, Nederland.8

   12 V    ii. Christina Wilhelmina Menzo werd geboren circa 1826 in Utrecht, Utrecht, Nederland en is overleden op 25 Apr 1876 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland ongeveer 50 jaar oud. Zij had geen relaties en had geen kinderen.

   13 V    iii. Susanna Wihelmina Johanna Menzo werd geboren op 15 Dec 1827 in Utrecht, Utrecht, Nederland1 en is overleden op 3 Sep 1828 in Utrecht, Utrecht, Nederland.7,8

+ 14 V    iv. Petronella Susanna Menzo werd geboren op 30 Jan 1831 in Utrecht, Utrecht, Nederland.1

3. Maria Cornelia Menso werd geboren in 1793 in Goch, Nordrhein-Westfalen, Germany, werd gedoopt op 7 Jul 1793 in Goch, Nordrhein-Westfalen, Germany17 en is overleden op 11 Feb 1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland4 op 89-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: R.K.

• Woonplaats: Groote Oostenburgerstraat, 1814, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

• Woonplaats: Heerengracht 76 (later 355), 1851, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. 24

• Woonplaats: Boomsloot 310, Mei 1858, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. 25

• Woonplaats: Regtboomsloot 75, 1882, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Maria trouwde met Arent Paulus Borchers, zoon van Barend Borchers en Elisabeth Alberti Emmeraij, circa 1813. Arent werd geboren op 3 Feb 1793 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland,26 werd gedoopt op 8 Feb 1793 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland27 en is overleden voor 16 Apr 1837 op 44-jarige leeftijd. Arent was ook bekend als Arent Paulus Emmeraij Borchers en Arent Paulus Borgers.

Huwelijksnotities: Niet in Amsterdam getrouwd

Vermeldenswaardige gegevens:

• Militair: Bataljon Jagers no 16 - 1813-1818, 1813, 's-Gravenhage, Zuid-Holland, Nederland. 26

Kind uit dit huwelijk:

   15 V    i. Bernardina Johanna Cornelia Maria Borchers werd geboren op 28 Mei 1814 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland28 en is overleden op 13 Jun 1814 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.4

Maria trouwde vervolgens met Elias Rib,24 zoon van Pieter Rib en Anna van Sprang, op 9 Aug 1838 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.8 Elias werd geboren op 19 Nov 1782 in Heusden, Noord-Brabant, Nederland, werd gedoopt op 20 Nov 1782 in Heusden, Noord-Brabant, Nederland29 en is overleden op 6 Jan 1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland4 op 74-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: R.K.

• Beroep: Ambtenaar.

• Woonplaats: Heerengracht 76 (later 355), 1851, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.
Afbeelding

vorige  Derde generatie  Volgende6. Johannes Menzo werd geboren in Mei 1808 in Utrecht, Utrecht, Nederland, werd gedoopt op 22 Mei 1808 in Utrecht, Utrecht, Nederland1 en is overleden op 1 Jun 1882 in Avereest, Overijssel, Nederland22 op 74-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: Ned Hervormd.

• Woonplaats: Komt van Ommerschans naar Avereest, 1852, Avereest, Overijssel, Nederland.

• Beroep: Barbier, 1853, Avereest, Overijssel, Nederland.

• Beroep: Aanspreker, Avereest, Overijssel, Nederland.

Johannes trouwde met Joanna Catharina Wirtz, dochter van Wolfgang Wirth en Mechtildes Muhlenberg, op 18 Apr 1853 in Avereest, Overijssel, Nederland.30 Joanna werd geboren op 17 Nov 1827 in Antwerpen, Antwerpen, Belgie,30 is overleden op 28 Nov 1913 in Avereest, Overijssel, Nederland22 op 86-jarige leeftijd en werd begraven op 3 Dec 1913 in Avereest, Overijssel, Nederland.31 Joanna was ook bekend als Trijntje Wierth en Trinet Wirtz.

Huwelijksnotities: Bevolkingsreg. gem. Avereest, periode 1850-1859, wijk E, blad 077; wijknummer: E051
Menzo, Johannes; hoofd van het gezin; geboren: Utrecht 17-05-1808; gehuwd; geloof: NH; beroep: barbier
Wierth, Trientje; vrouw; geb: Antwerpen B 12-05-1818; gehuwd; geloof: NH
Menzo, Arie; zoon; geb: Avereest 28-01-1854; ongehuwd; geloof: NH
Menzo, Johannes Marinus; geb: Avereest 02-06-1852; ongehuwd; geloof: NH

Bevolkingsreg. gem. Avereest, periode 1850-1859, wijk G, blad 022; wijknummer: G013
Menzo, Johannes; hoofd van het gezin; geboren: Utrecht 17-05-1808; gehuwd; geloof: NH; beroep: barbier
Wirtz, Frinet; vrouw; geboren: Antwerpen B 12-05-1818; gehuwd; geloof: Rooms Catholik
Menzo, Johannes Marinus; zoon; geb: Avereest 02-06-1852; ongehuwd; geloof: NH
Menzo, Wilhelm; zoon; geb: Avereest 06-01-1856; ongehuwd; geloof: NH
Menzo, Hendrik; zoon; geb: Avereest 27-08-1857; ongehuwd; geloof: NH

Bevolkingsreg. gem. Avereest, periode 1850-1859, wijk G, blad 026; wijknummer:G016.1
Menzo, Johannes; hoofd van het gezin; geb: Utrecht 17-05-1808; gehuwd, geloof: NH; beroep: barbier
Wierth, Antoinetta (?); vrouw; geb: Maastricht Li 12-05-1831; gehuwd; geloof: NH
Menzo, Johannes; zoon; geb: ambt Ommen 02-07-1853; ongehuwd; geloof: NH
Menzo, Willem; zoon; geb: Avereest 06-01-1856; ongehuwd; geloof: NH
Menzo, Hendrik; zoon; geb: Avereest 27-08-1857; ongehuwd; geloof: NH

Bevolkingsreg. gem. Avereest, periode 1870-1879, wijk G, blad 022; wijknummer:G019
Menzo, Johannes; hoofd van het gezin; geb: Utrecht 17-05-1808; gehuwd; geloof: NH; beroep: barbier
Wierd of Wierth, Antonette (?); vrouw; geb: Maastricht 12-05-1831; gehuwd; geloof: NH
Menzo, Johannes Marinus; zoon; geb: Ambt Ommen 02-06-1853; ongehuwd; geloof: NH
Menzo, Wilhelm; zoon; geb: Avereest 06-01-1856; ongehwd; geloof: NH; vertrekt: 01-05-1877 naar Zwartsluis
Menzo, Hendrik; zoon; geb: Avereest 05-12-1858; ongehuwd; geloof: NH; vertrekt: 21-11-1872 naar Den Ham Ov
Menzo, Pieter; zoon; geb: Avereest 26-08-1861; ongehuwd; geloof: NH
Menzo, Wilhelmina; dochter; geb: Avereest 14-11-1863; geloof: NH
Menzo, Roelof; zoon; geb: Avereest 26-01-1866; ongehuwd; geloof: NH
Menzo, Arend; zoon; geb: Avereest 20-12-1867; ongehuwd; geloof: NH
Menzo, Johanna; dochter; geb: Avereest 28-10-1870; ongehuwd; geloof: NH
Menzo, Adolf; zoon; geb: Avereest 03-05-1873; ongehuwd; geloof: NH

Bevolkingsreg. gem. Avereest, periode 1910-1919, wijk G, blad 077; wijknummer:G077-->G075
Wirtz, Joanna Catharina; hoofd van het gezin; geboren Antwerpen B op 12-05-1828; weduwe; geloof: NH; beroep: zonder Overleden: 28-11-1913; naam ook Trinet Wierth, wed. Joh. Menzo
Menzo, Johannes Marinus; zoon; geboren Stad Ommen op 02-06-1852; ongehuwd; geloof: NH; beroep: arbeider
Menzo, Wilhelmina; dochter; geboren Avereest op 14-11-1863; ongehuwd; geloof: NH; beroep: werkvrouw


Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: R.K.

• Woonplaats: In het bedelaarsgesticht te Ommerschans, 1852, Ommerschans, Overijssel, Nederland.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 16 M    i. Johannes Marinus Menzo werd geboren op 2 Jun 1852 in Ommen, Overijssel, Nederland,22 is overleden op 11 Aug 1924 in Avereest, Overijssel, Nederland22 op 72-jarige leeftijd en werd begraven op 15 Aug 1924 in Avereest, Overijssel, Nederland.31

   17 M    ii. Aafie Menzo werd geboren op 28 Jan 1854 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 26 Nov 1855 in Avereest, Overijssel, Nederland22 op 1-jarige leeftijd.

+ 18 M    iii. Wilhelm Menzo werd geboren op 6 Jan 1856 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 15 Mrt 1922 in Enschede, Overijssel, Nederland8 op 66-jarige leeftijd.

   19 M    iv. Hendrik Menzo werd geboren op 28 Aug 1857 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 26 Jan 1858 in Avereest, Overijssel, Nederland.22

+ 20 M    v. Hendrik Menzo werd geboren op 5 Dec 1858 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 7 Mei 1937 in Enschede, Overijssel, Nederland8 op 78-jarige leeftijd.

   21 M    vi. Pieter Menzo werd geboren op 26 Aug 1861 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 12 Mei 1888 in Avereest, Overijssel, Nederland22 op 26-jarige leeftijd.

   22 V    vii. Wilhelmina Menzo werd geboren op 14 Nov 1863 in Avereest, Overijssel, Nederland,22 is overleden op 7 Okt 1940 in Avereest, Overijssel, Nederland8,22 op 76-jarige leeftijd en werd begraven op 11 Okt 1940 in Avereest, Overijssel, Nederland.31

+ 23 M    viii. Roelof Menzo werd geboren op 26 Jan 1866 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 13 Feb 1950 in Nijkerk, Gelderland, Nederland8 op 84-jarige leeftijd.

+ 24 M    ix. Arend Menzo werd geboren op 20 Dec 1867 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 17 Jan 1951 in Enschede, Overijssel, Nederland32 op 83-jarige leeftijd.

   25 V    x. Johanna Menzo werd geboren op 28 Okt 1870 in Avereest, Overijssel, Nederland.22

Johanna trouwde met Ludovicus Adrianus Everardus Frederik Ruppert op 19 Jul 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.26 Ludovicus werd geboren circa 1871 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: timmerman, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

+ 26 M    xi. Adolf Menzo werd geboren op 5 Mei 1873 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 27 Okt 1920 in Hoensbroek, Limburg, Nederland8 op 47-jarige leeftijd.

7. Willemina Geertruijda Menso werd geboren in 1809 in Utrecht, Utrecht, Nederland, werd gedoopt op 18 Jun 1809 in Utrecht, Utrecht, Nederland1 en is overleden op 30 Jan 1882 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 op 73-jarige leeftijd. Willemina was ook bekend als Willemina Geertruijda Menso.

Willemina trouwde met Adrianus Hellemans, zoon van Adrianus Hellemans en Cecilia Maas, op 3 Aug 1836 in Utrecht, Utrecht, Nederland.8 Adrianus werd geboren circa 1810 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 en is overleden op 2 Feb 1857 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 ongeveer 47 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

   27 V    i. Wilhelmina Geertruida Hellemans werd geboren in 1838 en is overleden op 25 Jan 1874 in Utrecht, Utrecht, Nederland7,8 op 36-jarige leeftijd.

+ 28 M    ii. Adrianus Hendricus Hellemans werd geboren circa 1841 in Utrecht, Utrecht, Nederland33 en is overleden op 8 Feb 1890 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 ongeveer 49 jaar oud.

   29 M    iii. Johannes Hellemans werd geboren circa 1842 in Utrecht, Utrecht, Nederland34 en is overleden op 6 Nov 1917 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland35 ongeveer 75 jaar oud.

Johannes trouwde met Atje Maria Veldman, dochter van Thomas Nicolaas Veldman en Lizette Magdalena Schmidt, op 22 Dec 1869 in Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland.36 Atje werd geboren circa 1851 in Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland37 en is overleden op 28 Jan 1910 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland38 ongeveer 59 jaar oud.

   30 M    iv. Willem Hellemans werd geboren circa 1847 en is overleden op 29 Dec 1870 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 ongeveer 23 jaar oud.

8. Susanna Maria Menzo werd geboren op 24 Mei 1811 in Utrecht, Utrecht, Nederland1 en is overleden op 15 Jan 1872 in 's Gravenland, Noord-Holland, Nederland1 op 60-jarige leeftijd. Susanna was ook bekend als Maria Catharina Menzo.

Susanna trouwde met Johann Gerhard Kohlbrugge, zoon van Heinrich Wilhelm Kohlbrugge en Anna Angela Theresia Cordes, op 20 Dec 1849 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.26 Johann werd geboren op 14 Sep 1808 in Altharen, Niedersachsen, Germany1 en is overleden op 13 Mei 1869 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland1,39 op 60-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Korenmolenaar op de Lodijk, Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen uit dit huwelijk:

   31 M    i. Jan Gerrit Kohlbrugge werd geboren op 12 Dec 1850 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland1 en is overleden op 15 Apr 1851 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland.1

   32 V    ii. Johanna Maria Kohlbrugge werd geboren op 17 Mrt 1852 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland1,39 en is overleden op 1 Jul 1897 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland1 op 45-jarige leeftijd.

Johanna trouwde met Johannes Wilhelmus Hermanus Scheffers op 26 Jan 1888 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.1 Johannes werd geboren op 2 Okt 1840 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.1

   33 V    iii. Susanna Maria Kohlbrugge werd geboren op 15 Mei 1853 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland39,40 en is overleden op 14 Mei 1935 in Gouda, Zuid-Holland, Nederland40 op 81-jarige leeftijd.

Susanna trouwde met Jan Bik, zoon van Isaac Bik en Lena Visser, op 23 Sep 1874 in Gouda, Zuid-Holland, Nederland.40.,41 Jan werd geboren op 5 Feb 1850 in Gouda, Zuid-Holland, Nederland40 en is overleden op 9 Mei 1931 in Gouda, Zuid-Holland, Nederland op 81-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Timmerman.

+ 34 V    iv. Gerritje Wilhelmina Kohlbrugge werd geboren op 31 Dec 1854 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland39,40 en is overleden op 9 Jun 1930 in Gouda, Zuid-Holland, Nederland8 op 75-jarige leeftijd.

11. Willemina Christina Menzo werd geboren op 10 Nov 1825 in Utrecht, Utrecht, Nederland.8

Willemina trouwde met iemand.

Haar kind was:

+ 35 M    i. Hendrik Christiaan Menzo werd geboren op 25 Aug 1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland42 en is overleden op 30 Jun 1917 in Venhuizen (Norg), Holland42 op 59-jarige leeftijd.

14. Petronella Susanna Menzo werd geboren op 30 Jan 1831 in Utrecht, Utrecht, Nederland.1

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: molenaar.

Petronella trouwde met Arend Jan van den Berg op 15 Nov 1865 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.8 Arend werd geboren circa 1831 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Bakker, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen uit dit huwelijk:

   36 M    i. Arend Jan van den Berg werd geboren circa 1867 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Arend trouwde met Lena Langenberg, dochter van Johannes Coenraad Langenberg en Louisa Cornelia Jacobs, op 18 Jan 1894 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.8 Lena werd geboren circa 1873 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

   37 V    ii. Petronella Hendrika Christina van den Berg werd geboren circa 1868 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Petronella trouwde met Marinus Johannes Jacob Faber, zoon van Willem Faber en Charlotta Carolina Staal, op 26 Jul 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.8 Marinus werd geboren circa 1870 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: loodgieter.

   38 M    iii. Willem Hendrik van den Berg werd geboren circa 1875 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Willem trouwde met iemand Leentje Bakhuijs, dochter van Johannes Bakhuijs en Geertruida Leonora Greve, op 9 Jan 1896 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.8 Leentje werd geboren circa 1872 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.
Afbeelding

vorige  Vierde generatie  Volgende16. Johannes Marinus Menzo werd geboren op 2 Jun 1852 in Ommen, Overijssel, Nederland,22 is overleden op 11 Aug 1924 in Avereest, Overijssel, Nederland22 op 72-jarige leeftijd en werd begraven op 15 Aug 1924 in Avereest, Overijssel, Nederland.31

Algemene notities: Johannes Marinus is bij het huwelijk van zijn ouders ook gewettigd door zijn vader.
Zie: BS geboorten Stad Ommen: Geboorten 1843-1862 Image 218 of 490, 1852 akte 35

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: N.H.

• Beroep: Arbeider.

Johannes trouwde met Petertje Bloemendal, dochter van Gerrit Bloemendal en Geesjen Klomp, op 6 Jan 1883 in Avereest, Overijssel, Nederland.43 Petertje werd geboren op 25 Jan 1855 in Avereest, Overijssel, Nederland,44 is overleden op 8 Dec 1913 in Avereest, Overijssel, Nederland22 op 58-jarige leeftijd en werd begraven op 12 Dec 1913 in Avereest, Overijssel, Nederland.31

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Scheidingsaanvraag: Echtscheiding, 23 Sep 1896, Zwolle, Overijssel, Nederland.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: N.H.

• Beroep: Werkvrouw, 1910.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 39 V    i. Jentje Menzo werd geboren op 9 Feb 1880 in Avereest, Overijssel, Nederland.45

+ 40 V    ii. Cornelia Menzo werd geboren op 16 Jun 1883 in Avereest, Overijssel, Nederland.46

+ 41 M    iii. Willem Menzo werd geboren op 3 Feb 1886 in Avereest, Overijssel, Nederland47,48 en is overleden op 3 Sep 1972 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland47,49 op 86-jarige leeftijd.

   42 V    iv. Mina Menzo .

18. Wilhelm Menzo werd geboren op 6 Jan 1856 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 15 Mrt 1922 in Enschede, Overijssel, Nederland8 op 66-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: N.H.

• Beroep: Schoenmaker.

Wilhelm trouwde met Sophia Lingeman, dochter van Rijk Lingeman en Geertje Buit, op 21 Mrt 1878 in Zwartsluis, Overijssel, Nederland.8 Sophia werd geboren op 4 Aug 1851 in Zwartsluis, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 5 Sep 1927 in Enschede, Overijssel, Nederland8 op 76-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bevolkingsreg. gem. Avereest, periode 1870-1879, wijk G, blad 167 wijknummer:G006
Menzo, Wilhelm;
Geboren: Avereest 06-01-1856; Kerk: NH;
Beroep: schoenmaker
Lingeman, Sophia;
Geboren: Zwartsluis 04-08-1851; Kerk: NH
Menzo, Trinet;
Geboren: Avereest 26-06-1878; Kerk: NH -

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: N.H.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 43 V    i. Trinet Menzo werd geboren op 26 Jun 1878 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 20 Jul 1944 in Enschede, Overijssel, Nederland8 op 66-jarige leeftijd.

+ 44 V    ii. Geertje Menzo werd geboren op 8 Mrt 1880 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 12 Nov 1926 in Lonneker, Overijssel, Nederland8 op 46-jarige leeftijd.

+ 45 M    iii. Johannes Menzo werd geboren op 25 Jul 1882 in Avereest, Overijssel, Nederland,22 is overleden op 7 Okt 1941 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland50 op 59-jarige leeftijd en werd begraven op 10 Okt 1941 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.50

+ 46 V    iv. Rieka Menzo werd geboren op 13 Feb 1884 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 16 Apr 1928 in Wolfheze, Gelderland, Nederland51 op 44-jarige leeftijd.

+ 47 V    v. Willemina Menzo werd geboren op 27 Nov 1885 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 14 Aug 1948 in Enschede, Overijssel, Nederland8 op 62-jarige leeftijd.

   48 M    vi. Wilhelm Menzo werd geboren op 7 Dec 1887 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 25 Jan 1954 in Enschede, Overijssel, Nederland26 op 66-jarige leeftijd.

Wilhelm trouwde met Antje Peereboom, dochter van Jan Peereboom en Gerharda van der Veen, op 7 Sep 1911 in Enschede, Overijssel, Nederland.30 Antje werd geboren circa 1889 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland.8

   49 M    vii. Rijk Menzo werd geboren op 15 Mei 1890 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 10 Feb 1961 in Enschede, Overijssel, Nederland26 op 70-jarige leeftijd.

Rijk trouwde met Klasina Jacoba Steen, dochter van Johannes Bertinus Steen en Jacoba Lassche, op 12 Okt 1916 in Enschede, Overijssel, Nederland.30 Klasina werd geboren circa 1890 in Kampen, Overijssel, Nederland.

   50 M    viii. Pieter Menzo werd geboren op 7 Aug 1892 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 23 Apr 1963 in Enschede, Overijssel, Nederland26 op 70-jarige leeftijd.

Pieter trouwde met Kanah.

   51 V    ix. Marrigje Menzo werd geboren op 7 Mei 1896 in Avereest, Overijssel, Nederland.22

Marrigje trouwde met Willem Hoekman, zoon van Arend Hoekman en Hermina Dekker, op 2 Dec 1920 in Enschede, Overijssel, Nederland.30 Willem werd geboren circa 1896 in Genemuiden, Overijssel, Nederland.8

   52 V    x. Grietje Menzo werd geboren op 15 Apr 1898 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 3 Jun 1956 in Zwolle, Overijssel, Nederland26 op 58-jarige leeftijd.

Grietje trouwde met Hendrik Kwekkeboom, zoon van Bernard Johannes Kwekkeboom en Gezina ter Heege, op 19 Aug 1920 in Enschede, Overijssel, Nederland.30 Hendrik werd geboren in 1900 in Enschede, Overijssel, Nederland en is overleden op 30 Aug 1928 in Eschmarke, Overijssel, Nederland op 28-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Fabrieksarbeider.

Grietje trouwde vervolgens met Lambert Hoekstra, zoon van Alle Lamberts Hoekstra en Antje Sjoerds Veenstra, op 29 Aug 1930 in Lonneker, Overijssel, Nederland.8 Lambert werd geboren circa 1898 in Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland en is overleden in Wezep, Gelderland, Nederland.

20. Hendrik Menzo werd geboren op 5 Dec 1858 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 7 Mei 1937 in Enschede, Overijssel, Nederland8 op 78-jarige leeftijd.

Algemene notities: Krantenartikel:
Voor eenige jaren vertrok van hier de bakkerknecht H. Menzo als soldaat naar de Oost. Al sedert langen tijd vernam men niets van hem en men hoorde van verschillenden zijden dat hij overleden was, welke berichten men eindelijk voor waar hield. Men verbeelde zich dus de verrassing toen hij zich Donderdagavond 10 uur plotseling aan de familie vertoonde. Hij was met eervol ontslag en uitzicht op pensioen goed en wel weer in het vaderland terug gekeerd, waar hij voortaan denkt te blijven.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: N.H.

• Beroep: Bakker.

Hendrik trouwde met Anne Rademaker, dochter van Berend Rademaker en Jenne Oldekamp, op 9 Apr 1891 in Avereest, Overijssel, Nederland.30 Anne werd geboren op 18 Aug 1855 in Veldhausen, Pruissen, Germany30 en is overleden op 23 Mrt 1939 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Duitsland op 83-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   53 V    i. Trienet Menzo werd geboren op 25 Aug 1891 in Avereest, Overijssel, Nederland.22

Trienet trouwde met Gerrit Teutelink, zoon van Jan Hendrik Teutelink en Johanna Lempersz, op 12 Mrt 1920 in Enschede, Overijssel, Nederland.30 Gerrit werd geboren circa 1888 in Enschede, Overijssel, Nederland.

   54 M    ii. Hendrik Johannes Menzo werd geboren op 2 Nov 1893 in Avereest, Overijssel, Nederland.22

   55 V    iii. Jentje Menzo werd geboren op 16 Jan 1897 in Avereest, Overijssel, Nederland.22

Jentje trouwde met Herman Bornebroek, zoon van Derk Jan Bornebroek en Hermina Geuvers, op 22 Aug 1925 in Enschede, Overijssel, Nederland.8 Herman werd geboren circa 1895 in Enschede, Overijssel, Nederland8 en is overleden op 13 Feb 1949 in Enschede, Overijssel, Nederland8 ongeveer 54 jaar oud.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Weefmeester.

+ 56 M    iv. Roelof Menzo werd geboren circa 1899 en is overleden op 12 Nov 1944 in Lochem, Gelderland, Nederland8 ongeveer 45 jaar oud.

   57 V    v. Anna Menzo werd geboren circa 1904 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Duitsland.8

Anna trouwde met Gerhard Johan Bornebroek, zoon van Derk Jan Bornebroek en Hermina Geuvers, op 26 Mei 1928 in Enschede, Overijssel, Nederland.8 Gerhard werd geboren circa 1892 in Enschede, Overijssel, Nederland.8

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Kantoorbediende.

23. Roelof Menzo werd geboren op 26 Jan 1866 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 13 Feb 1950 in Nijkerk, Gelderland, Nederland8 op 84-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: N.H.

Roelof trouwde met Gerritje van Emst, dochter van Dirk van Emst en Hendrikje van Beek, op 12 Mei 1897 in Amersfoort, Utrecht, Nederland.8.,52 Gerritje werd geboren circa 1861 in Putten, Gelderland, Nederland52 en is overleden op 15 Dec 1950 in Baarn, Utrecht, Nederland53 ongeveer 89 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

+ 58 V    i. Netta Hendrika Menzo werd geboren op 26 Apr 1900 in Amersfoort, Utrecht, Nederland8,54 en is overleden op 18 Dec 1986 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland19,55 op 86-jarige leeftijd.

24. Arend Menzo werd geboren op 20 Dec 1867 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 17 Jan 1951 in Enschede, Overijssel, Nederland32 op 83-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Arbeider.

• Religie: N.H.

Arend trouwde met Hendrika ten Napel, dochter van Barteld ten Napel en Hendrikje Bos, op 8 Mrt 1895 in Avereest, Overijssel, Nederland.30 Hendrika werd geboren op 5 Sep 1874 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 3 Okt 1948 in Enschede, Overijssel, Nederland8,32 op 74-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   59 V    i. Trinet Menzo werd geboren op 1 Feb 1896 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 11 Jun 1945 in Ede, Gelderland, Nederland8 op 49-jarige leeftijd.

Trinet trouwde met Albert Huberts, zoon van Hendrik Huberts en Geesje Koster, op 3 Mrt 1921 in Enschede, Overijssel, Nederland.30 Albert werd geboren op 14 Sep 1884 in Hoogeveen, Drente, Nederland8 en is overleden op 16 Okt 1939 in Amersfoort, Utrecht, Nederland8,56 op 55-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Wachtmeester.

   60 V    ii. Hendrikje Menzo werd geboren op 1 Jul 1898 in Avereest, Overijssel, Nederland.22

Hendrikje trouwde met Herman Meijers, zoon van Herman Meijers en Gerritjen Braakhekke, op 28 Aug 1919 in Enschede, Overijssel, Nederland.30 Herman werd geboren circa 1900 in Hengelo, Overijssel, Nederland.

   61 M    iii. Johannes Menzo werd geboren op 11 Okt 1900 in Avereest, Overijssel, Nederland.22

+ 62 M    iv. Barteld Menzo werd geboren op 9 Jul 1902 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 13 Feb 1955 in Enschede, Overijssel, Nederland26,32 op 52-jarige leeftijd.

   63 M    v. Arend Menzo werd geboren op 13 Okt 1904 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 20 Okt 1904 in Avereest, Overijssel, Nederland.22

   64 M    vi. Roelof Menzo werd geboren op 12 Apr 1906 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 19 Nov 1954 in Enschede, Overijssel, Nederland26 op 48-jarige leeftijd.

Roelof trouwde met Johanna Geertruida Neutink.

   65 V    vii. Maria Hendrika Menzo werd geboren op 16 Dec 1907 in Avereest, Overijssel, Nederland.22

   66 V    viii. Wilhelmina Menzo werd geboren op 2 Apr 1910 in Avereest, Overijssel, Nederland.22

   67 V    ix. Johanna Menzo werd geboren op 15 Mrt 1912 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 8 Aug 1914 in Lonneker, Overijssel, Nederland32,57 op 2-jarige leeftijd.

   68 M    x. Arend Menzo werd geboren op 4 Nov 1914 in Lonneker, Overijssel, Nederland32 en is overleden op 31 Jul 1934 in Lonneker, Overijssel, Nederland32 op 19-jarige leeftijd.

26. Adolf Menzo werd geboren op 5 Mei 1873 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 27 Okt 1920 in Hoensbroek, Limburg, Nederland8 op 47-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Kermisreiziger.

• Beroep: Mijnwerker.

• Religie: N.H.

Adolf trouwde met Wilhelmina van Arkel, dochter van Nicolaas van Arkel en Anthonia Tas, op 10 Mrt 1897 in Utrecht, Utrecht, Nederland.7.,8 Wilhelmina werd geboren circa 1879 in Utrecht, Utrecht, Nederland33 en is overleden op 17 Jan 1915 in Hoensbroek, Limburg, Nederland8 ongeveer 36 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

+ 69 M    i. Johannes Menzo werd geboren op 23 Aug 1897 in Utrecht, Utrecht, Nederland8,33 en is overleden op 4 Okt 1967 in Brunssum, Limburg, Nederland26 op 70-jarige leeftijd.

   70 M    ii. Nicolaas Menzo werd geboren op 13 Aug 1899 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 en is overleden op 2 Sep 1899 in Utrecht, Utrecht, Nederland.8

+ 71 V    iii. Antonia Menzo werd geboren op 27 Sep 1900 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 en is overleden op 20 Jan 1952 in Woerden, Utrecht, Nederland8 op 51-jarige leeftijd.

   72 M    iv. Roelof Menzo werd geboren in Aug 1903 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 en is overleden op 26 Nov 1903 in Utrecht, Utrecht, Nederland.8

   73 M    v. Arend Menzo werd geboren op 18 Okt 1904 in Utrecht, Utrecht, Nederland26 en is overleden op 26 Apr 1966 in Hoensbroek, Limburg, Nederland26 op 61-jarige leeftijd.

Arend trouwde met Carolina Johanna Schijndel.

   74 M    vi. Nicolaas Menzo werd geboren op 5 Feb 1907 in Utrecht, Utrecht, Nederland.26

Nicolaas trouwde met Jacoba Cornelia Margaretha Wilhelmina van der Plaats, dochter van Jacobus Cornelis van der Plaats en Antje van Rooijen, op 10 Jun 1931 in Utrecht, Utrecht, Nederland.8 Jacoba werd geboren circa 1909 in Utrecht, Utrecht, Nederland.

   75 M    vii. Trinardus Menzo werd geboren op 28 Mei 1909 in Utrecht, Utrecht, Nederland.26

   76 V    viii. Trinette Menzo werd geboren circa 1913 in Hochheide, Nordrhein-Westfalen, Germany.

Trinette trouwde met Christiaan Muller op 13 Okt 1933 in Zegveld, Utrecht, Nederland.26 Christiaan werd geboren circa 1889 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

   77 M    ix. Adolf Menzo werd geboren in Jan 1915 in Hoensbroek, Limburg, Nederland8 en is overleden op 15 Mei 1915 in Hoensbroek, Limburg, Nederland.8

Adolf trouwde vervolgens met Johanna Klasina Fledderus, dochter van Hendrik Fledderus en Catharina Molenaar, op 8 Okt 1915 in Avereest, Overijssel, Nederland.30 Johanna werd geboren op 9 Sep 1868 in Ommen, Overijssel, Nederland30 en is overleden op 31 Aug 1955 in Gramsbergen, Overijssel, Nederland26 op 86-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Historisch Centrum Overijssel, locatie Eikenstraat: toegangnr.: 123; inventarisnr.: 661; gemeente: Avereest
soort akte: huwelijk; aktenr.: 51; datum: 08-10-1915
Bruidegom: Adolf Menzo; geboorteplaats: Avereest; leeftijd: 42; beroep: mijnwerker
Bruid: Johanna Klasina Fledderus; geboorteplaats: Ommen, Ambt; leeftijd: 47
Vader bruidegom: Johannes Menzo
Moeder bruidegom: Trinette Wierth
Vader bruid: Hendrik Fledderus
Moeder bruid: Catharina Molenaar
Nadere informatie: weduwnaar van Wilhelmina van Arkel weduwe van Berend Wielink ··

Marriage register of Avereest: 8 oktober 1915; actenummer: 51
Name of the groom: Menzo, Adolf Comparant: Menzo, Adolf; oud 42 jaar; geboren te Avereest; wonende te Hoensbroek
Beroep: mijnwerker; meerderjarig; weduwnaar van Arkel, Wilhelmina van
Vader:Menzo, Johannes; overleden
Moeder: Wierth, Trinet; overleden
Comparante: Fledderus, Johanna Klasina; oud 47 jaar, geboren te Ambt Ommen; wonende te Avereest
Beroep: zonder; meerderjarig; weduwe van Wielink, Berend Vader:Fledderus, Hendrik; overleden Moeder: Molenaar, Catharina; overleden Getuigen bij huwelijk: Menzo, Adolf met Fledderus, Johanna Klasina 1e getuige: Plattel, Hendrikus; oud 57 jaar; van beroep: koffiehuishouder; wonende te Avereest 2e getuige: Wortelboer, Liefke Gerhardus; oud 30 jaar; van beroep: manufacturier; wonende te Avereest

28. Adrianus Hendricus Hellemans werd geboren circa 1841 in Utrecht, Utrecht, Nederland33 en is overleden op 8 Feb 1890 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 ongeveer 49 jaar oud.

Adrianus trouwde met Susanna Elisabeth Bosboom, dochter van Cornelis Bosboom en Susanna Elisabeth van Beest, op 24 Feb 1869 in Utrecht, Utrecht, Nederland.8 Susanna werd geboren circa 1838 in Utrecht, Utrecht, Nederland.33

Kinderen uit dit huwelijk:

   78 M    i. Willem Hellemans werd geboren circa 1871.8

Willem trouwde met Catharina Lammerts van Bueren op 29 Jul 1897 in Utrecht, Utrecht, Nederland.8 Catharina werd geboren circa 1876.8

   79 M    ii. Cornelis Hellemans werd geboren in Dec 18788 en is overleden op 9 Jan 1880 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 op 1-jarige leeftijd.

34. Gerritje Wilhelmina Kohlbrugge werd geboren op 31 Dec 1854 in Weesperkarspel, Noord-Holland, Nederland39,40 en is overleden op 9 Jun 1930 in Gouda, Zuid-Holland, Nederland8 op 75-jarige leeftijd.

Gerritje trouwde met Cornelis van Vliet, zoon van Arie van Vliet en Maggeltje Poot, op 26 Mei 1880 in Gouda, Zuid-Holland, Nederland.40 Cornelis werd geboren op 21 Mrt 1850 in Gouda, Zuid-Holland, Nederland40 en is overleden op 18 Dec 1888 in Gouda, Zuid-Holland, Nederland op 38-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: http://www.groenehartarchieven.nl/ Gouda 1859-1882 gezin
- hoofdbewoner: Maggeltje Poot (wed.; geb. 18-09-1818 te Waddinxveen) (tr. 24-04-1861) (tapster nh)
- kind: Cornelis van Vliet (geb. 21-03-1850) (bakker nh) (gaat 06-10-1873 naar Zwammerdam)
- kind: Dirk van Vliet (geb. 27-03-1852) (nh) (gaat naar D 19)
- kind: Agatha van Vliet (geb. 25-08-1855) (nh) (gaat 28-11-1878 naar Wormerveer)
- kind: Cornelis van Vliet (geh.; geb. 21-03-1850 te G) (bakker nh) (komt 17-06-1880 uit D 19)
- schoondochter: Gerritje Wilhelmina Kohlbrugge (geh.; geb. 31-12-1853 te Weesperkarspel) (nh) (komt 17-06-1880 uit B 196) adres Elzenmarkt (Turfmarkt) H 216 (later 217, later 234)

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Bakker, Gouda, Zuid-Holland, Nederland.

Gerritje trouwde vervolgens met Johannes Antonie Blom op 9 Jul 1890 in Gouda, Zuid-Holland, Nederland.8 Johannes werd geboren circa 1851 in Tiel, Gelderland, Nederland.8

Kind uit dit huwelijk:

   80 M    i. Jan Herman Johannes Blom werd geboren circa 1892 in Gouda, Zuid-Holland, Nederland.

Jan trouwde met Wibbina Johanna Smit, dochter van Derk Smit en Trientje Ansing, op 19 Mei 1919 in Groningen, Groningen, Nederland.8 Wibbina werd geboren circa 1893 in Groningen, Groningen, Nederland en is overleden op 4 Jun 1953 in Utrecht, Utrecht, Nederland7 ongeveer 60 jaar oud.

35. Hendrik Christiaan Menzo werd geboren op 25 Aug 1857 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland42 en is overleden op 30 Jun 1917 in Venhuizen (Norg), Holland42 op 59-jarige leeftijd.

Algemene notities: Hendrik Christiaan Menzo
gedaagde in 1904 's-Hertogenbosch
Inventarisnummer: 406, rolnummer: 23
Delict behandeld in: 1904
GEDAAGDE: Hendrik Christiaan Menzo
DELICT: 52: Landloperij
Nummer toegang: 24
Arrondissementsrechtbank: 's-Hertogenbosch

Hendrik Christiaan Menzo
gedaagde in 1901 's-Hertogenbosch
Inventarisnummer: 372, rolnummer: 159
Delict behandeld in: 1901
GEDAAGDE: Hendrik Christiaan Menzo
DELICT: 52: Landloperij
Nummer toegang: 24
Arrondissementsrechtbank: 's-Hertogenbosch

Hendrik trouwde met Theodora Elisabeth Elders, dochter van Evert Elders en Heiltje Ottenhoff, op 14 Aug 1884 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.58 Theodora werd geboren op 2 Okt 1861 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.59

Kinderen uit dit huwelijk:

   81 V    i. Susanna Cecilia Menzo werd geboren op 31 Okt 1885 in Nieuwer Amstel, Noord-Holland, Nederland.59,60

   82 M    ii. Hendrik Menzo werd geboren in 1888 in Nieuwer Amstel, Noord-Holland, Nederland en is overleden op 23 Dec 1923 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland61 op 35-jarige leeftijd.

   83 V    iii. Hendrika Theodora Menzo werd geboren op 29 Jun 1891 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.59

Hendrika trouwde met Johannes Antonius Jacobus Mulder, zoon van Jacobus Exaverius Mulder en Anthonia Geertruijda Ruijs, op 10 Jan 1923 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.42 Johannes werd geboren in 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

+ 84 V    iv. Gijsberta Maria Menzo werd geboren op 18 Jun 1895 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.59

Afbeelding

vorige  Vijfde generatie39. Jentje Menzo werd geboren op 9 Feb 1880 in Avereest, Overijssel, Nederland.45

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Dienstbode, 1899.

Jentje trouwde met Freerk Koelma, zoon van Geert Koelma en Aaltje Koenen, op 18 Mei 1899 in Zwollerkerspel, Overijssel, Nederland.8 Freerk werd geboren op 13 Jul 1876 in Nijeholtwolde, Friesland, Nederland.8

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Gruttersknecht en spoorwegsarbeider.

Kinderen uit dit huwelijk:

   85 M    i. Geert Koelma werd geboren circa 1902 in Zwolle, Overijssel, Nederland.8

Geert trouwde met Wilhelmine Gerharda Wickerink, dochter van Johann Wickerink en Gerharda Rotgers, op 8 Mei 1924 in Zwolle, Overijssel, Nederland.8 Wilhelmine werd geboren circa 1898 in Bocholt, Nordrhein-Westfalen, Duitsland.8

   86 M    ii. Piet Koelma werd geboren circa 1905 in Zwolle, Overijssel, Nederland.

Piet trouwde met Lamberdina Berends, dochter van Gerrit Teunis Berends en Gerrigje Grolleman, op 9 Jun 1932 in Zwolle, Overijssel, Nederland.8 Lamberdina werd geboren circa 1907 in Zwolle, Overijssel, Nederland.8

40. Cornelia Menzo werd geboren op 16 Jun 1883 in Avereest, Overijssel, Nederland.46

Cornelia trouwde met Gerrit ter Horst, zoon van Johannes ter Horst en Maria van den Belt, op 17 Nov 1910 in Zwolle, Overijssel, Nederland.8 Gerrit werd geboren op 26 Sep 1882 in Zwolle, Overijssel, Nederland.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: "Stoker".

Kind uit dit huwelijk:

   87 M    i. Johannes ter Horst werd geboren in Okt 1911 in Hattem, Gelderland, Nederland en is overleden op 14 Dec 1911 in Hattem, Gelderland, Nederland.8

41. Willem Menzo werd geboren op 3 Feb 1886 in Avereest, Overijssel, Nederland47,48 en is overleden op 3 Sep 1972 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland47,49 op 86-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: NH.

• Beroep: typograaf.

Willem trouwde met Antje Wunnink, dochter van Albertus Wunnink en Grietje Timmer, op 28 Sep 1907 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland.30 Antje werd geboren op 7 Okt 1888 in Avereest, Overijssel, Nederland47 en is overleden op 30 Jun 1982 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland47,49 op 93-jarige leeftijd.

Huwelijksnotities: Bevolkingsreg. gem. Avereest, periode 1910-1919, wijk G, blad 003: wijknummer:G003-->G003
Bloemendal, Petertje; H; geb: Avereest 25-01-1855; geloof: NH; gescheiden echtgenoote van Jan Menzo
Menzo, Willem; zoon; geb: Avereest 03-02-1886; gehuwd; geloof: NH; beroep: letterzetter
Wunnink, Antje;d; geb: Avereest 07-10-1888; gehuwd; geloof: NH; beroep: zonder
Menzo, Petronella; kind; geb: Avereest 02-04-1908; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder
Menzo, Margaretha; kind; geb: Avereest 13-08-1910; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder

Bevolkingsreg. gem. Avereest, periode 1910-1919, wijk D, blad 044: wijknummer:D044-->D067

Menzo, Willem; hoofd van het gezin; geb: Avereest 03-02-1886; gehuwd; geloof: NH; beroep: letterzetter
Wunnink, Antje; vrouw; geb: Avereest 07-10-1888; gehuwd; geloof: NH; beroep: zonder Menzo, Petronella; dochter; geb: Avereest 02-04-1908; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder
Menzo, Margaretha; dochter; geb: Avereest 13-08-1910; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder Bloemendal, Petertje; M; geb: Avereest 25-01-1855; weduwe; geloof: NH; beroep: zonder; overleden: 08-12-1913; moeder, gesch. echtgenoot van Jan Menzo
Menzo, Albertus; zoon; geb: Avereest 19-07-1912; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder
Menzo, Willem; zoon; geb: Avereest 17-02-1916; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder

Bevolkingsreg. gem. Avereest, periode 1910-1919, wijk F, blad 297: wijknummer:F253.b-->F285
Menzo, Willem; hoofd van het gezin; geb: Avereest 03-02-1886; gehuwd; geloof: NH; beroep: letterzetter
Wunnink, Antje; vrouw; geb: Avereest 07-10-1888; gehuwd; geloof: NH; beroep: zonder
Menzo, Petronella; dochter; geb: Avereest 02-04-1908; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder
Menzo, Margaretha; dochter; geb: Avereest 13-08-1910; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder
Menzo, Albertus; zoon; geb: Avereest 19-07-1912; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder
Menzo, Jentje; dochter; geb: Avereest 12-12-1913; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder
Menzo, Willem; zoon; geb: Avereest 17-02-1916; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder
Menzo, Gerrit; zoon; geb: Avereest 17-02-1918; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder
Menzo, Anton; zoon; geb: Avereest 20-12-1919; ongehuwd; geloof: NH; beroep: zonder

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: N.H.

Kinderen uit dit huwelijk:

   88 V    i. Petronella Menzo werd geboren op 2 Apr 1908 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland47 en is overleden op 20 Dec 1998 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland47 op 90-jarige leeftijd. Petronella was ook bekend als Nellie Menzo.

Petronella trouwde met Roelof Barrink, zoon van Johannes Barrink en Hendrika Johanna de Groot, op 26 Apr 1935 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland.47 Roelof werd geboren op 26 Nov 1905 in Zwolle, Overijssel, Nederland47 en is overleden op 16 Sep 1998 in Vlaardingen, Zuid-Holland, Nederland47 op 92-jarige leeftijd.

   89 V    ii. Margaretha Menzo werd geboren op 13 Aug 1910 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 17 Apr 1995 in Maastricht, Limburg, Nederland47 op 84-jarige leeftijd.

Margaretha trouwde met Roelof Lukas Vos, zoon van Lucas Vos en Grietje Staal, op 4 Nov 1937 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland.47 Roelof werd geboren op 8 Sep 1911 in Staphorst, Overijssel, Nederland47 en is overleden op 1 Apr 1970 in Maastricht, Limburg, Nederland47 op 58-jarige leeftijd.

   90 M    iii. Albertus Menzo werd geboren op 19 Jul 1912 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 15 Mrt 2008 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland op 95-jarige leeftijd.

Albertus trouwde met Martha Peters, dochter van Hendrik Peters en Aaltje Bos, op 28 Jun 1940 in Avereest, Overijssel, Nederland.47 Martha werd geboren op 15 Okt 1913 in Avereest, Overijssel, Nederland en is overleden op 16 Apr 2007 in Hardenberg, Overijssel, Nederland op 93-jarige leeftijd.

   91 V    iv. Jentje Menzo werd geboren op 12 Dec 1913 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 30 Dec 1986 in Heerlen, Limburg, Nederland36 op 73-jarige leeftijd.

Jentje trouwde met Laurent Kusters, zoon van Joep Kusters en Lisa Janssen, in Aug 1944 in Valkenburg, Limburg, Nederland.47 Laurent werd geboren op 9 Sep 1918 in Maastricht, Limburg, Nederland47 en is overleden in Jan 1983 in Valkenburg, Limburg, Nederland47 op 64-jarige leeftijd.

   92 M    v. Willem Menzo werd geboren op 17 Feb 1916 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 18 Jun 1994 in Enschede, Overijssel, Nederland62 op 78-jarige leeftijd.

Willem trouwde met Clasina Jantina Dekker op 31 Jan 1941.47.,62 Clasina werd geboren op 9 Dec 191762 en is overleden op 20 Dec 197462 op 57-jarige leeftijd. Clasina was ook bekend als Klazien Dekker.

   93 M    vi. Gerrit Menzo werd geboren op 17 Feb 1918 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 1 Aug 1990 in Zwolle, Overijssel, Nederland47 op 72-jarige leeftijd.

Gerrit trouwde met Manna Compagne, dochter van Jan Compagne en Johanna Catharina Nuis, op 1 Aug 1946 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland.47 Manna werd geboren op 16 Nov 1920 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland47 en is overleden op 7 Mei 2005 in Doetinchem, Gelderland, Nederland op 84-jarige leeftijd.

   94 M    vii. Anton Menzo werd geboren op 20 Dec 1919 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 1 Nov 2005 in Doetinchem, Gelderland, Nederland op 85-jarige leeftijd.

Anton trouwde met Hennie Krikke, dochter van Roelof Krikke en Hendrieka de Vries, op 7 Jul 1947 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland.47 Hennie werd geboren op 13 Jul 1923 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland47 en is overleden op 22 Apr 2007 in Doetinchem, Gelderland, Nederland op 83-jarige leeftijd.

   95 M    viii. Meine Menzo werd geboren in Feb 1922 in Avereest, Overijssel, Nederland,22 is overleden op 26 Apr 1922 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en werd begraven op 1 Mei 1922 in Avereest, Overijssel, Nederland.31

   96 M    ix. Meine Menzo werd geboren op 13 Jul 1923 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland47 en is overleden op 8 Nov 2002 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland op 79-jarige leeftijd.

Meine trouwde met Jenny Beumer, dochter van Lubbert Beumer en Aaltje Brassien, op 13 Jun 1951 in Nieuwleusen, Overijssel, Nederland. Jenny werd geboren op 7 Jun 1926 in Nieuwleusen, Overijssel, Nederland47 en is overleden op 5 Mei 1999 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland47 op 72-jarige leeftijd.

   97 V    x. Aaltje Menzo werd geboren op 22 Jun 1925 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland47 en is overleden op 6 Jun 201747 op 91-jarige leeftijd.

Aaltje trouwde met Hendrik Jonker, zoon van Barend Jonker en Peterdiena Groen. Hendrik werd geboren op 21 Okt 1923 in Dedemsvaart, Overijssel, Nederland47 en is overleden in 201547 op 92-jarige leeftijd.

   98 V    xi. Johanna Hendrika Menzo werd geboren in 1931 in Avereest, Overijssel, Nederland,22 is overleden op 23 Sep 1932 in Avereest, Overijssel, Nederland22 op 1-jarige leeftijd en werd begraven op 26 Sep 1932 in Avereest, Overijssel, Nederland.31

43. Trinet Menzo werd geboren op 26 Jun 1878 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 20 Jul 1944 in Enschede, Overijssel, Nederland8 op 66-jarige leeftijd.

Trinet trouwde met Hendrik Gort, zoon van Roelof Gort en Aaltje Kleiker, op 4 Jul 1901 in Enschede, Overijssel, Nederland.30 Hendrik werd geboren op 25 Nov 1880 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nederland63 en is overleden op 20 Jul 1944 in Enschede, Overijssel, Nederland8 op 63-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   99 V    i. Sophia Gort werd geboren circa 1903 in Enschede, Overijssel, Nederland.8

Sophia trouwde met Hendrikus Johannes Breuker op 5 Dec 1929 in Lonneker, Overijssel, Nederland.8 Hendrikus werd geboren circa 1894 in Kampen, Overijssel, Nederland.

   100 M    ii. Roelof Gort werd geboren in 1905 in Enschede, Overijssel, Nederland.

Roelof trouwde met Hermina Hesselink, dochter van Jan Hesselink en Lammerdina Johanna Jansen, op 22 Dec 1933 in Lonneker, Overijssel, Nederland.26 Hermina werd geboren in 1908 in Enschede, Overijssel, Nederland.

   101 M    iii. Aaldert Wilhelm Gort werd geboren in 1909 in Lonneker, Overijssel, Nederland en is overleden op 20 Dec 1952 in Enschede, Overijssel, Nederland26 op 43-jarige leeftijd.

Aaldert trouwde met Petronella Kistemaker.

44. Geertje Menzo werd geboren op 8 Mrt 1880 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 12 Nov 1926 in Lonneker, Overijssel, Nederland8 op 46-jarige leeftijd.

Geertje trouwde met Antonie Karel Hendrik Brouwer, zoon van Johannes Brouwer en Hendrina ter Welle, op 20 Jul 1905 in Enschede, Overijssel, Nederland.30 Antonie werd geboren circa 1880 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.8

Kind uit dit huwelijk:

   102 V    i. Geertruida Wilhelmina Brouwer werd geboren circa 1909 en is overleden op 6 Dec 1932 in Enschede, Overijssel, Nederland8 ongeveer 23 jaar oud.

45. Johannes Menzo werd geboren op 25 Jul 1882 in Avereest, Overijssel, Nederland,22 is overleden op 7 Okt 1941 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland50 op 59-jarige leeftijd en werd begraven op 10 Okt 1941 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.50

Algemene notities: overledene: Menzo, Johannes
geboortedatum:25-07-1882
datum overlijden:07-10-1941
grafnummer:62-3-0267
datum begrafenis:10-10-1941
Begraafregister De Nieuwe Ooster; NL-SAA-3274853

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Asphaltdekker, werkman.

Johannes trouwde met Neeltje Hardlooper, dochter van Tijmen Hardlooper en Neeltje Beukema, op 18 Aug 1904 in Enschede, Overijssel, Nederland.8.,30 Neeltje werd geboren op 16 Dec 1884 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland64 en is overleden op 17 Sep 1931 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland65 op 46-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   103 M    i. Wilhelm Menzo werd geboren op 2 Jan 1906 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Wilhelm trouwde met Jacoba Adriana Lea Dekker, dochter van Jan Lourens Dekker en Marijtje Hoppe, op 24 Dec 1931 in Edam, Noord-Holland, Nederland.55 Jacoba werd geboren op 5 Apr 1907 in Edam, Noord-Holland, Nederland55 en is overleden op 13 Dec 1972 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland55 op 65-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Kraamverpleegster, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

   104 V    ii. Neeltje Johanna Menzo werd geboren op 7 Jun 1907 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland en is overleden op 22 Okt 1993 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland55 op 86-jarige leeftijd.

Neeltje trouwde met Johannes Rietbergen, zoon van Johannes Rietbergen en Marretje van den Hoed, op 18 Dec 1930 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.8 Johannes werd geboren op 7 Nov 1906 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland55 en is overleden op 31 Jul 1974 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland55 op 67-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: kantoorbediende.

   105 V    iii. Sophia Menzo werd geboren op 6 Feb 1909 in Enschede, Overijssel, Nederland.

Sophia trouwde met Lawardus Gerhardus Borgart op 5 Mei 1937 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.55 Lawardus werd geboren op 21 Jul 1898 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.55

Sophia trouwde vervolgens met Johannes Ferdinandus de Booijs op 19 Dec 1945 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.55 Johannes werd geboren op 11 Jan 1893 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.55

   106 V    iv. Johanna Menzo werd geboren op 18 Jan 1911 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.55

   107 V    v. Gerdina Menzo werd geboren op 22 Jan 1913 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.55

   108 V    vi. Trinette Menzo werd geboren op 12 Sep 1915 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.55

Trinette trouwde met Karel Frits Bes, zoon van Dirk Jan Bes en Helena Petronella Kernekamp, op 16 Sep 1942 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.55 Karel werd geboren op 30 Jan 1902 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland55 en is overleden op 23 Jun 1994 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland op 92-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Arts.

Trinette trouwde vervolgens met Johannes Petrus van der Pluijm op 1 Dec 1949 in Alkmaar, Noord-Holland, Nederland.55 Johannes werd geboren op 9 Jun 1908 in Hellevoetsluis, Zuid-Holland, Nederland.55

   109 M    vii. Johannes Menzo werd geboren op 15 Jan 1918 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.55

   110 V    viii. Hendrika Menzo werd geboren op 11 Dec 1919 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.55

   111 M    ix. Leendert Ferdinand Menzo werd geboren op 9 Jan 1922 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.55

   112 V    x. Margiena Menzo werd geboren op 17 Aug 1926 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland en is overleden op 24 Sep 1986 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland op 60-jarige leeftijd.

Margiena trouwde met Karel Frits Bes, zoon van Dirk Jan Bes en Helena Petronella Kernekamp, op 19 Jun 1947 in Monrovia, Liberia. Karel werd geboren op 30 Jan 1902 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland55 en is overleden op 23 Jun 1994 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland op 92-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Arts.

Johannes trouwde vervolgens met Anna Dorothea Elisabeth Panse, dochter van Jacobus Jan Panse en Engelina Catharina Meijer, op 18 Mei 1932 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.8 Anna werd geboren op 25 Jan 1890 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland en is overleden op 15 Nov 1982 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland op 92-jarige leeftijd.

46. Rieka Menzo werd geboren op 13 Feb 1884 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 16 Apr 1928 in Wolfheze, Gelderland, Nederland51 op 44-jarige leeftijd.

Rieka trouwde met Johan Hulstein, zoon van Cornelis Hulstein en Francina Geurtsen, op 22 Okt 1903 in Enschede, Overijssel, Nederland.8 Johan werd geboren op 24 Mei 1879 in Arnhem, Gelderland, Nederland en is overleden op 17 Sep 1944 in Wolfheze, Gelderland, Nederland op 65-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Arbeider.

• Woonplaats: 1904, Bennekom, Gelderland, Nederland.

Kinderen uit dit huwelijk:

   113 M    i. Cornelis Hulstein werd geboren op 3 Apr 1904 in Bennekom, Gelderland, Nederland66 en is overleden op 29 Aug 1970 in Arnhem, Gelderland, Nederland op 66-jarige leeftijd.

Cornelis trouwde met Neeltje van de Glind, dochter van Evert van de Glind en Johanna Rozenboom, op 4 Apr 1929 in Renkum, Gelderland, Nederland. Neeltje werd geboren op 8 Jan 1904 in Renkum, Gelderland, Nederland en is overleden op 8 Feb 1991 op 87-jarige leeftijd.

   114 V    ii. Sophia Francina Hulstein werd geboren op 6 Nov 1913 in Oosterbeek, Gelderland, Nederland en is overleden op 22 Jan 1966 in Scherpenzeel, Gelderland, Nederland op 52-jarige leeftijd.

Sophia trouwde met Hendrik van Riessen op 4 Mei 1935 in Renkum, Gelderland, Nederland. Hendrik werd geboren op 11 Okt 1911 in Ede, Gelderland, Nederland.

   115 M    iii. Johan Hulstein werd geboren op 1 Aug 1923 in Wolfheze, Gelderland, Nederland en is overleden op 6 Jan 1988 in Wolfheze, Gelderland, Nederland op 64-jarige leeftijd.

47. Willemina Menzo werd geboren op 27 Nov 1885 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 14 Aug 1948 in Enschede, Overijssel, Nederland8 op 62-jarige leeftijd.

Willemina trouwde met Johannes Bloemberg, zoon van Harm Bloemberg en Klaasje Westerhof, op 19 Dec 1907 in Enschede, Overijssel, Nederland.30 Johannes werd geboren op 9 Aug 1887 in Weststellingwerf, Friesland, Nederland8 en is overleden op 9 Jun 1947 in Enschede, Overijssel, Nederland8 op 59-jarige leeftijd.

Kinderen uit dit huwelijk:

   116 V    i. Klaasje Bloemberg werd geboren circa 1908 in Enschede, Overijssel, Nederland.8

Klaasje trouwde met Koert Schonewille, zoon van Albert Schonewille en Hilligje Profijt, op 12 Dec 1931 in Enschede, Overijssel, Nederland.8 Koert werd geboren circa 1904 in Hoogeveen, Drente, Nederland.8

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: textielarbeider.

   117 V    ii. Sophia Bloemberg werd geboren circa 1910 in Enschede, Overijssel, Nederland.8

Sophia trouwde met Jan Lelsz, zoon van Anne Ide Lelsz en Wilhelmina Katharina ten Donkelaar, op 12 Dec 1931 in Enschede, Overijssel, Nederland.8 Jan werd geboren circa 1898 in Enschede, Overijssel, Nederland.8

   118 M    iii. Herman Bloemberg werd geboren circa 1912 en is overleden op 5 Mrt 1914 in Heerlen, Limburg, Nederland8 ongeveer 2 jaar oud.

56. Roelof Menzo werd geboren circa 1899 en is overleden op 12 Nov 1944 in Lochem, Gelderland, Nederland8 ongeveer 45 jaar oud.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Schoenmaker.

Roelof trouwde met Elise Luise Hermine Westendorf, dochter van Hermann Heinrich Rudolf Westendorf en Marie Elise Juliane Meijer, op 22 Sep 1923 in Enschede, Overijssel, Nederland.8 Elise werd geboren circa 1901 in Bramsche, Niedersachsen, Duitsland.8

Kind uit dit huwelijk:

   119 M    i. Rudolf Hendrik Theodoor Menzo werd geboren op 24 Sep 1924 in Enschede, Overijssel, Nederland8 en is overleden op 24 Apr 1944 in Bonn, Nordrhein-Westfalen, Duitsland8 op 19-jarige leeftijd.

58. Netta Hendrika Menzo werd geboren op 26 Apr 1900 in Amersfoort, Utrecht, Nederland8,54 en is overleden op 18 Dec 1986 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland19,55 op 86-jarige leeftijd.

Netta trouwde met Hendrik Blomberg, zoon van Henderikus Blomberg en Harmina ten Cate, op 3 Jan 1923 in Amersfoort, Utrecht, Nederland.52 Hendrik werd geboren op 5 Sep 1897 in Bovensmilde, Drenthe, Nederland8 en is overleden op 18 Mrt 1977 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland55 op 79-jarige leeftijd.

Kind uit dit huwelijk:

   120 V    i. Harmina Gerritdina Blomberg werd geboren op 5 Aug 1923 in Amersfoort, Utrecht, Nederland.55

62. Barteld Menzo werd geboren op 9 Jul 1902 in Avereest, Overijssel, Nederland22 en is overleden op 13 Feb 1955 in Enschede, Overijssel, Nederland26,32 op 52-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Religie: N.H.

Barteld trouwde met Aaltje Pasman, dochter van Johannes Hendrikus Pasman en Aaltjen Mekking. Aaltje werd geboren op 30 Okt 1905 in Enschede, Overijssel, Nederland32 en is overleden in Feb 1994 in Ede, Gelderland, Nederland32 op 88-jarige leeftijd.

69. Johannes Menzo werd geboren op 23 Aug 1897 in Utrecht, Utrecht, Nederland8,33 en is overleden op 4 Okt 1967 in Brunssum, Limburg, Nederland26 op 70-jarige leeftijd.

Vermeldenswaardige gegevens:

• Beroep: Mijnwerker, Hoensbroek, Limburg, Nederland.

Johannes trouwde met Wilhelmina Wielink, dochter van Berend Wielink en Johanna Klasina Fledderus, op 21 Okt 1916 in Hoensbroek, Limburg, Nederland.8 Wilhelmina werd geboren op 3 Mrt 1896 in Avereest, Overijssel, Nederland.33,57

Vermeldenswaardige huwelijksgegevens:

• Huwelijk ontbonden: 2 Aug 1923, Maastricht, Limburg, Nederland. 8,67

Kind uit dit huwelijk:

   121 M    i. Berend Menzo werd geboren in Jan 1919 en is overleden op 21 Apr 1921 in Heerlen, Limburg, Nederland8 op 2-jarige leeftijd.

Johannes trouwde vervolgens met Josephina Wilhelmina Paulzen op 2 Nov 1923 in Brunssum, Limburg, Nederland.26 Josephina werd geboren op 12 Sep 1898 in Breberen, Nordrhein-Westfalen, Germany.

71. Antonia Menzo werd geboren op 27 Sep 1900 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 en is overleden op 20 Jan 1952 in Woerden, Utrecht, Nederland8 op 51-jarige leeftijd.

Antonia trouwde met Gijsbert Kleinveld, zoon van Gijsbert Kleinveld en Gijsje Voorneveld, op 28 Apr 1921 in Zegveld, Utrecht, Nederland.7.,8 Gijsbert werd geboren op 1 Jan 1888 in Bodegraven, Zuid-Holland, Nederland.8

Kinderen uit dit huwelijk:

   122 V    i. Wilhelmina Kleinveld werd geboren op 9 Aug 1920 in Utrecht, Utrecht, Nederland8 en is overleden op 2 Dec 1930 in Zegveld, Utrecht, Nederland8 op 10-jarige leeftijd.

   123 V    ii. Gijsje Kleinveld werd geboren in 1923 en is overleden op 17 Nov 1944 in Woerden, Utrecht, Nederland8 op 21-jarige leeftijd.

Gijsje trouwde met Willem Sebastiaan Verheul.

   124 V    iii. Wijna Cornelia Kleinveld werd geboren in Jan 19268 en is overleden op 27 Jul 1927 in Zegveld, Utrecht, Nederland op 1-jarige leeftijd.

   125 M    iv. Nicolaas Kleinveld werd geboren in Dec 1930 en is overleden op 11 Mei 1931 in Utrecht, Utrecht, Nederland.8

84. Gijsberta Maria Menzo werd geboren op 18 Jun 1895 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.59 Gijsberta was ook bekend als Menze.

Gijsberta trouwde met Frederik Wilhelm Engelsman, zoon van Henderik Frederik Engelsman en Lucretia Gerardina van Smerren, op 27 Jul 1920 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.42 Frederik werd geboren circa 1882 in Amsterdam, Noord-Holland, Nederland.

Kinderen uit dit huwelijk:

   126 M    i. Frederik Wilhelm Engelsman .

   127 V    ii. Theodora Elisabeth Engelsman .

   128 M    iii. Frederik Wilhelm Engelsman .


Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Jul 2018 met Legacy 8.0 van Millennia